<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d34564215\x26blogName\x3dGenact+%7C+Generation+Accomplishing+Tea...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://genact.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://genact.blogspot.com/\x26vt\x3d7128112654074358929', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
GET YOURSELF READY FOR GENACT CONCERT. COMING TO YOU THIS AUGUST. TELL ALL YOUR FRIENDS ABOUT IT. LETS ALL ROCK FOR JESUS TOGETHER

Wednesday, October 14, 2009

Video Pelayanan Zon Selatan pada Malam Konferensi Sabah 2009

Sunday, August 23, 2009

KONFERENSI 2009

Saturday, July 25, 2009

TAHNIAH!!

Tahniah diucapkan kepada saudara CHRISTEL THEOPHANE BOILIL diatas perlantikan sebagai PENGERUSI PERKEMAHAN GENACT bagi tahun 2010.
Tahniah juga kepada AJK-AJK yang terpilih.

Friday, June 05, 2009

GENACT YOUTH CAMPFIRE!!

Keadaan semasa menunggu acara tersebut. Suasana sangat gelap dan rasanya tak sabar untuk melihat hasil Unggun Api tersebut. Minyak Petrol telahpun membasahi kayu-kayu kering yang disusun rapi ditengah-tengah padang Futsal Lok Lo. Semuanya bagaikan tak sabar.
Api mula marak dan membakar kayu-kayu. Ajimear serta Jaly yang mengetuai pembakaran serta penuangan minyak petrol tersebut.

Inilah pandangan dari jauh keadaan Unggun Api pada hari tersebut.

Semuanya berasa gembira..waa..bestnya..aduh..ada si Simith bah di sana tu...hahaha..

Waaa..Pastor Elim dari SIB Inandung sedang mempersiapkan VideoCamnya untuk merakamkan aksi-aksi PMM mereka yang turut serta dalam Genact CampFire ini. Mantap juga ya mereka ber Poco-poco

Genact Pemuda bersama Youth PMM Lelaki dari SIB Inandung juga turut tidak mahu mengaku kalah terhadap PMM Pemudi.. Mereka pun turut berPoco-poco.. yang terutama Simith, Bobby, Jaly dan Ajimear..ahahahhaha

Wakil daripada DIA iaitu Majin@ Ain turut berPOCO-POCO dengan Gaya yang tersendiri@ FreeStyle

AGAPE juga turut tidak ketinggalan untuk menunjukkan Langkah-langkah mereka.

Inilah sebahagian daripada gambar-gambar yang diambil pada hari tersebut. Klik pada gambar untuk paparan yang lebih jelas.

Ini adalah acara yang seterusnya iaitu..MAKAN!!..bukan kelas Tusyen Malam ya..hehe..PMM dari SIB Inandung beserta GENACT, DIA, AGAPE serta WONDERFUL KIDS memenuhi tempat kediaman Uncle Daniel untuk makan malam.

AJK Multimedia yang sedang mempersiapkan MOVIE yang akan ditonton pada malam tersebut yang dipaparkan melalui LCD.

Senyuman manis daripada AJK Makan yang menandakan masa makan sudah tiba.