<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d34564215\x26blogName\x3dGenact+%7C+Generation+Accomplishing+Tea...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://genact.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://genact.blogspot.com/\x26vt\x3d-3442015596656027043', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
GET YOURSELF READY FOR GENACT CONCERT. COMING TO YOU THIS AUGUST. TELL ALL YOUR FRIENDS ABOUT IT. LETS ALL ROCK FOR JESUS TOGETHER

Wednesday, June 03, 2009

WAITING FOR UPDATES!!

Shallom untuk semua,

Diharap agar semua bersabar ya untuk menunggu update yang terkini berkenaan dengan lawatan daripada SIB Inandung dan juga CAMPFIRE daripada Genact yang telah berlansung dengan jayanya pada 31st May 2009.

Kini dalam proses pengkumpulan hasil Rakaman Video serta Gambar-gambar yang telah diambil pada waktu tersebut.

Tuhan Memberkati Kita Semua~~ AMEN!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home